ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Принципи

Главната цел на адвокатска кантора Legal services e да реализира поставените задачи от клиентите и да защити в максимална степен техните интереси. С оглед на това очакваме от нашите клиенти максимално съдействие чрез предоставяне на вярна, своевременна и точна информация по възложените ни казуси.

Сключване на договор за правна помощ

След свързване с клиента чрез предоставяне на устна консултация и/или писмен съвет при желание от негова страна, предлагаме сключване на договор за правна помощ, регламентиращ кръга от правни услуги, които се възлагат, срок за извършване на работата и евентуално размера на възнаграждението, когато то е определяемо към този момент. За изпълнението на възложената работа ще бъде отговорна адвокатската кантора, като изпълнението на задачите ще бъде възложено на отделен адвокат, член на екипа.

Кантората ще ви осигури пълни данни за контакт по вашия казус с конкретен адвокат /телефон, e-mail, пощенски адрес/ с оглед на поддържане на тясна връзка и пълна информираност от страна на ангажирания по вашия казус адвокат. Същият ще бъде на ваше разположение и за всякаква допълнителна информация, касаеща вашия случай, както и за всякакви ваши коментари относно качеството на работата на кантората.

Поверителност

Основно правило в работата на кантората е запазване като лична и поверителна цялата информация, предоставена от клиентите ни и отнасяща се до възложените ни казуси.

Съгласно Закона за адвокатурата, всички адвокатски книжа, досиета, кореспонденция с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.

Кантората ви гарантира, че изготвените за вашия случай становища, съвети и писмени документи са само за ваше ползване и не могат да бъдат копирани или използвани от трети лица без наше писмено съгласие. Всички архивирани преписки се съхраняват в кантората за срок от пет години, след което подлежат на унищожение, освен ако изрично не пожелаете копия от документите по вашите дела да бъдат съхранявани и след този срок.

Клиентска сметка

Всички финансови средства, получени за ваша сметка извън нашите хонорари, ще бъдат съхранявани в клиентска сметка. Тези суми ще бъдат разходвани само съгласно вашите инструкции и за плащане на дължими такси и разноски. При поискване ще ви предоставяме отчет за наличностите и движението на паричните средства. Неизползваните средства ще ви бъдат възстановени след приключване на възложения случай и заплащане на разноските и хонорарите по него.

Адвокатски възнаграждения

Размерът на адвокатските хонорари се определя на базата на отделено време и материален интерес съобразно вложените в работата професионален опит и компетентност и отразяват времето, което употребяват работещите по случая адвокати.

Хонорарите не включват разноските по воденето на съответните дела и преписки, като разходите за депозити за вещи лица, съдебни, държавни, банкови такси, за фотокопиране, пощенски и куриерски услуги, командировки и др. Тези такси се дължат допълнително.

Определеният за контакт по вашия случай адвокат ще ви държи в течение за сумата, до която са достигнали хонорарите и разноските на всеки етап от работата. Заплащането на разноските и хонорарите се извършва срещу представяне на проформа фактура, в която ще бъдат посочени всички дължими от вас суми за разноски, такси и хонорари. За дължимите и платени хонорари ще Ви бъде издадена надлежна фактура.

Ако някое плащане не бъде извършено в срок, си запазваме правото да спрем да работим по този случай, като следва да ни бъде заплатена извършената до този момент работа. В случай, че конкретен казус остане незавършен по независещи от нас причини, то на заплащане ще подлежи само извършената до този момент работа.

Особености в заплащането на разноски при водене на съдебни процеси

Съдът по правило присъжда разноските в тежест на страната, която губи делото, но ако искът е уважен частично, таксите, разноските и адвокатското възнаграждение се присъждат за плащане съразмерно с уважената част от иска. Страната, която е загубила делото може да няма достатъчно средства да плати всички или част от присъдените разноски и хонорари. Съдът присъжда възнаграждение само за един адвокат. В случаите на приключване на делото със спогодба разноските остават за сметка на страните, така както са ги направили. Когато се постигне доброволно извънсъдебно уреждане на спора или делото приключи със спогодба между страните, платените адвокатски хонорари не се възстановяват.