Адвокатска кантора Legal services предоставя правна защита и процесуално представителство в областта на граждански, административен и административнонаказателен процес, както на физически, така и на юридически лица. Кантората представлява клиентите си също така и при извънсъдебно и доброволно уреждане на съдебни спорове.

Кантората оказва процесуално представителство по спорове както пред държавен съд и арбитраж, търговски и гражданскоправни спорове, произтичащи от договорни и извъндоговорни отношения, търговски сделки, управление, застрахователни спорове по Кодекса за застраховането.

Ние ще ви съдействаме по уреждане на спорове, свързани с интелектуална собственост, авторски права, заповедни производства- процедури по издаване на заповед за изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист, в изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител, в обезпечителни производства – предварителни или в хода на съдебното производство и водене на преговори за извънсъдебно уреждане на възникнали спорове.